src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

פירוט השירותים

שירות המסלקה הפנסיונית מופעל במספר שלבים, על פני מספר שנים, כפי שהוגדרו על ידי משרד האוצר.

להלן פירוט כלל שירותי המסלקה, חלקם זמינים כבר היום וחלקם יופעלו בעתיד.

הצג שירותים עבור:

מידע פנסיוני מכל הגופים

שליחת בקשה לקבלת מידע פנסיוני מלא. הבקשה נשלחת לכלל הגופים המנהלים חסכונות פנסיה במדינת ישראל והם מחויבים בהעברת המידע.   המידע המתקבל מכיל את רשימת כל המוצרים הפנסיונים שיש לחוסך, הפעילים ואלו שאינם פעילים, תוך פירוט מלוא הנתונים בכל מוצר: סכומים צבורים, הפקדות חודשיות, דמי

מידע פנסיוני לחוסך – באופן מתמשך

קבלת תמונת הפנסיה המלאה (מידע מכל הגופים) באופן מתמשך על פי תדירות לבחירה: קבלת המידע בכל חודש / אחת לרבעון / אחת לחצי שנה. שירות זה מאפשר לחוסכים לעקוב אחר מצבם הפנסיוני תוך שהם מקבלים מידע עדכני אחת לתקופה מוגדרת. קבלת המידע מחייבת את רישום

מידע פנסיוני מגוף מסויים

בקשה זו הנה בקשה למידע על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מסוימת.   בקשה זו מתאימה לחוסכים אשר לא יודעים לספק את מספרי החשבונות/פוליסות, אולם כן יודעים לספק את שם החברה המנהלת.   במקרה כזה יידרש מגיש הבקשה (חוסך או סוכן/יועץ בשמו של חוסך) 

מידע פנסיוני על מוצר יחיד

בקשה זו מאפשרת לקבל מידע על חיסכון מסוים הקיים לזכותו של חוסך.   ניתן לעשות שימוש בפעולה זו על מנת לבחון את היתרות הקיימות בחיסכון, את התשואות שלו (רווחים/הפסדים), ההפקדות השוטפות הנעשות אליו ועוד.   בכדי לעשות שימוש בפעולה זו, יש להכיר את מוצרי החיסכון

מידע על יתרות פיצויים למעסיק

בקשה לקבלת  מידע בדבר יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק ביחס לכלל העובדים וביחס לכל עובד באופן פרטני, בכל מוצר פנסיוני.   מידע זה משמש את המעסיקים לדוחות השנתיים למס הכנסה (ולרשויות אחרות) וכן מאפשר להם לבחון האם ההפרשות שבוצעו בתקופה מסוימת אכן מתאימות לנדרש. המעסיק

העברת מסמכים מבעל רישיון לגוף מוסדי

פעולה זו מאפשרת העברת מסמכים או הודעות שונות מסוכן/יועץ פנסיוני לגוף מוסדי.   במסגרת פעולה זו ניתן להעביר חבילת מסמכים לגוף מוסדי באמצעות מערכת המסלקה ולקבל אישור מהגוף המוסדי על קבלת המסכים אצלו. סוגי המסמכים: העברת ייפוי כוח, בקשת הצטרפות למוצר, בקשה לעזיבת מקום עבודה,

דוח מידע למעסיק על עובד חדש

שירות עתידי

בקשות פרודוקציה

השירות מאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע על כל מוצרי המבוטחים שלו מיצרן מסוים בתדירות לפי בחירתו: חודשית, רבעונית, חצי שנתית או חד פעמית.   את המידע ניתן לקבל עבור כל לקוחות המפיץ אצל יצרן או עבור כל לקוחות המפיץ עפ"י מעסיק ספציפי אצל יצרן. בנוסף, ניתן

דיווח רשימות מעסיקים (העברת רשימות נלוות להפקדת כספים)

פעולה זו מאפשרת לעסיקים או למייצגיהם העברת קבצי דיווח הפרשות חודשיות בהתאם לדרישות החוק: באופן מאובטח, בממשק אחיד, לרבות תהליכי הבקרה הנדרשים. הרשימות מועברות באמצעות המסלקה ומכילות הנחיות לגבי אופן חלוקת הסכום בין החוסכים השונים והמוצרים השונים. כך מתאפשרת העברת המידע בין מעביר הכסף לגוף

סליקת כספים

באמצעות המסלקה ניתן לבצע העברה ושיוך כספים בפועל - ישירות מהמעסיק אל הגופים המוסדיים. הוראות הסליקה מבוצעות לאחר דיווח הרשימות ומשלימות עבור המעסיק את כל התהליך החודשי הנדרש בנושא דיווח ושיוך כספי התגמולים.      

עדכון פרטים אישיים

השירות מאפשר לעדכן את פרטיו האישים של לקוח כפי שהם שמורים בחברה מנהלת או במוצר מסוים.  

בקשה לביטול ייפוי כוח

פעולה זו מיועדת להעברת הודעת ביטול ייפוי כוח (מסוג ב'1 או ב'2, או ייפויי כוח/מינויי סוכן ישנים) והיא אפשרית על ידי חוסך או יועץ פנסיוני בלבד (לא סוכן) במוצרים להם קיים לו ייפוי כוח. ניתן לבקש לבטל ייפוי כוח בכלל המוצרים של חוסך בגוף מוסדי

ביצוע פעולה

שירות זה יאפשר להעביר בקשה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני, בין היתר:   הצטרפות למוצר פנסיוני, בקשה לניוד מוצר פנסיוני, הגשת תביעה לקבלת סכומים ממוצר פנסיוני (בגין פרישה או אובדן כושר עבודה), בקשה למשיכת כספים, בקשה לקבלת הלוואה, ביצוע שינוי במוצר פנסיוני כגון שינוי במסלולי השקעה, במסלול
שירות עתידי

דוחות ניהוליים

הפקת דוחות המאפשרים מבט כולל על הפעולות אשר בוצעו באמצעות המערכת.  

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

פעולה זו מאפשרת לחוסך להגיש בקשה לקבלת מידע אודות בקשות שהוגשו על שמו במערכת.   המידע לא כולל נתונים על חסכונותיו השונים של החוסך אלא נתונים טכניים כגון: מהות הבקשה, זהות המבקש, מועד הבקשה וכו'.  
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה