קוד אימות ייפוי כוח לתאגיד

יועצים וסוכנויות המעוניינים להשתמש ב-  "אימות ייפוי כוח ע"י מגיש הבקשה" להלן הבהרות המסלקה בנושא:

 1. הוראות החוק קובעות כי על מפיץ המגיש בקשה למידע טרום יעוץ על חוסך ("פישניג"), להחתים את הלקוח על ייפוי כוח א'.
 2. כללי המערכת של המסלקה הפנסיונית מחייבים את המפיץ להעביר למסלקה "קוד אימות ייפוי כוח" אשר נמסר לחוסך, המשמש כאסמכתא לייפוי כוח א' שנמסר למפיץ.
 3. חוזר אגף שוק ההון בנושא (חוזר סוכנים ויועצים "ייפוי כוח לבעל רישיון") מעמיד לרשות המפיצים שלושה מסלולים חילופיים להעברת קוד האימות, אשר הם:
  א. זיהוי ואימות הלקוח ע"י מגיש הבקשה באמצעות אתר אינטרנט מאובטח העומד בתנאים המוגדרים בתקנה 357 של המפקח על הבנקים
  ב. הלקוח זוהה ואומת ע"י מגיש הבקשה באמצעות מכשיר בנק אוטומטי ("כספומט")
  ג. הלקוח זוהה ואומת ע"י אדם מטעם התאגיד ובכפוף לתנאים המוגדרים בחוזר (סעיף 4 ב' 3)
 4. שעה שסעיפים 3-א ו- 3-ב לעיל מחייבים תשתיות והערכות טכנית מורכבת, דורש סעיף 3-ג מוכנות תפעולית בעיקרה, והוא יכול לשמש כל מפיץ הנערך ועומד בתנאים.
 5. העמידה בתנאים הנדרשים בסעיף זה מחייבת :
  א. המפיץ הינו תאגיד (כלומר סוכנות בעלת ח.פ/ח.צ וכד'). מפיץ עצמאי אינו יכול לקבל פטור על בסיס סעיפים אלו
  ב. המפיץ מקיים את סעיף 10 בהוראה 322 בנושא ניהול בנקאי תקין. הוראה זו דנה בהפרדה הנדרשת מצד הבנק/המפיץ בין פעילות הייעוץ לבין יתר הפעילויות שלו
  ג. הלקוח מילא טופס ייפוי כוח א' לטובת המפיץ וחתם עליו. אימות זהותו של החוסך ע"י צד ג' נעשית אל מול טופס זה
  ד. זיהוי הלקוח כמי שחתם על הטופס נעשה ע"י אדם מטעם המפיץ שאינו בעל רישיון (קרי – אינו סוכן/יועץ) המזהה אינו חייב להיות עובד של המפיץ
  ה. המפיץ מנהל רישום מסודר ובר שיחזור של כל אימותיי ייפוי הכוח שביצע
 6. לקבלת הפטור נדרש המפיץ קודם כל להגיש למסלקה "תצהיר אימות ייפוי כוח" המופיע כנספח ג' של חוזר "ייפוי כוח לבעל רישיון" (להלן "נספח ג'" או "התצהיר"). להורדת נספח ג' לחץ כאן
 7. האחריות על נכונות המידע בתצהיר והעמידה בכל התנאים הנדרשים, חלה על המגיש. המסלקה אינה עוסקת באימות התצהיר.
 8. עם הגשת התצהיר, נרשם המפיץ במערכת המסלקה כמי שרשאי בעת הגשת בקשת פישינג להודיע כי ביצע את אימות ייפוי כוח א' בעצמו ואינו נדרש לדווח קוד אימות ייפוי כוח ביחד עם הבקשה.
 9. את התצהיר יש לשלוח למוקד השירות של המסלקה הפנסיונית. הגשת התצהיר נדרשת פעם אחת בלבד ואין צורך לצרף אותו לכל בקשת פישינג.
 10. מפיץ אשר הגיש תצהיר יכול בעת בקשת פישינג לדווח בבקשה כי ביצע את אימות ייפוי הכוח בעצמו וזאת ע"י:
  א. בקשות המוגשות דרך כספות – דיווח הערך "1" ("כן") בשדה "האם ייפוי כוח הועבר על ידי אתר מאובטח ?" בקובץ האירועים
  ב. בקשות המוגשות דרך הפורטל – הדלקת "וי" ליד ההודעה "נמסר לי ייפוי כוח אשר הופק באתר חיצוני מאובטח" בחוצץ "ייפוי כוח" של הקמת הבקשה. רק מפיץ אשר הגיש תצהיר יכול לראות שורה זו במסכי הפורטל
 11. חשוב לציין כי הגשת התצהיר למסלקה אינה מחייבת את המפיץ באימות כל ייפויי הכוח בכוחות עצמו. מפיץ שהגיש תצהיר עדין יכול לדווח בקשות פישניג עם קוד אימות ייפוי כוח שמסר לו החוסך ובמקרה שכזה לא ידווח/ידליק "וי" בעת הדיווח.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה