src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מדריך למשתמש

השימוש במערכת הנו ידידותי ופשוט. על מנת לסייע לך בצעדיך הראשונים, לרשותך מספר מדריכים, באמצעותם תוכל ללמוד את תהליכי העבודה במערכת.

כיצד חוסך יכול להפיק קוד עבור הסוכן/יועץ באתר המסלקה
כיצד מגישים בקשת מסלקה וצופים במידע המתקבל?
כיצד מעבירים ייפוי כוח לחברה מנהלת?
כיצד מגישים פניית איכות לחברה מנהלת בגין מענה ששלחה
כיצד מגישים בקשה לקבלת דו"ח פרודוקציה?
כיצד ניתן לעדכן פרטים אישיים של חוסך בחברות המנהלות?
איך ניתן לקבל דוח יתרות פיצויים למעסיק או לעובד?
ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה