src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מידע על השירות

המסלקה הפנסיונית – פתרון מלא במקום אחד

המסלקה הפנסיונית מאפשרת למעסיקים או למייצגים הפועלים בשמם פתרון מקצה לקצה להעברת דיווחי ההפקדות לפנסיה כנדרש על פי חוק.

בנוסף, מאפשרת המסלקה גם סליקת כספים בפועל – כך שתהליך העברת ושיוך הכספים יכול להיעשות במקביל לדיווח הרשימות.

סליקת הכספים בפועל הינה ללא תוספת עלות!

היתרונות למעסיקים בעבודה באמצעות המסלקה:

 

  • המסלקה הנה גוף שפועל מתוקף מכרז של משרד האוצר. ככזה היא פועלת תחת פיקוח מלא של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ועומדת בכל דרישות החוק, כמו גם מחויבת לעמידה בנהלי אבטחת מידע מחמירים ורמת שירות מוגדרת.
  • דיווח באמצעות המסלקה מאפשר למעסיק או לפועל בשמו לעבוד מול מערכת אחת בלבד, אשר מקושרת לכל הגופים המנהלים במדינת ישראל: קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
  • חובת המענה של כלל הגופים והטיפול בדיווחים על ידם באמצעות המסלקה מוכתבת בחוק
  • דוחות המסלקה מוכרים על ידי מס הכנסה והרשויות כמסמכים פורמאליים
  • שירותי סליקת כספים – המסלקה מאפשרת דיווח רשימות והעברת כספים בתהליך אחד:

התאמה מלאה בין המידע המדווח לכספים המועברים – העברת הכספים מבוססת על דיווח המידע, כאשר המידע עובר לקופה רק לאחר קבלת אישור על העברת הכסף (בכך ימנעו מצבים של מנות דיווח תקועות ללא התאמה לכסף ומצבי Pending)

 

אין צורך בניהול ועדכון שוטף של רשימת חשבונות הבנק של הקופות – המסלקה יודעת להעביר לכל גוף את הכספים בהתאם לחשבונות הבנק הרלוונטיים.

 

כיצד עובדים ונרשמים לממשק המעסיקים של המסלקה? עברו למידע על תהליך הרישום. לחצו על הקישור>>

 

לסרטוני הדרכה והדגמת השירות לחצו על הקישור>>

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה