src="https://www.facebook.com/tr?id=945292609431926&ev=PageView &noscript=1"/>

מילון מושגים

להלן מילון מונחים קצר שיסייע לך בהבנת עולם החסכונות הפנסיונים

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח המבטיח תשלום במקרה בו המבוטח לא יוכל להמשיך לעבוד בשל מחלה או תאונה. התשלום הוא חודשי בדרך כלל ויתקבל רק עד גיל הפרישה מעבודה.

ביטוח למקרה מוות / ביטוח חיים

ביטוח המבטיח תשלום לאנשים או לגופים שנקבעו בתנאי הביטוח אם המבוטח ימות.

ביטוח מנהלים

זהו למעשה ביטוח פנסיוני הכולל בתוכו גם מרכיב של ביטוח חיים (במקרה של פטירה מוקדמת) ועשוי להכיל גם מרכיב ביטוחי עבור אובן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח. ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

גוף מוסדי

חברה המנהלת מוצר/ים פנסיונים: קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות. הכוונה לחברות הביטוח, בתי ההשקעות וחברות מנהלות נוספות.

דמי ניהול

המחיר שהחוסך משלם בעבור ניהול החיסכון הפנסיוני. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/או כאחוז מהתשלומים השוטפים (הפקדות) לחיסכון ונקבע על ידי החברות המנהלות את המוצרים (חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות)

חוסכים, עמיתים

חוסכים בקופת הגמל, קרן ההשתלמות, קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

חיסכון פנסיוני

כלל הכספים אותם חסך אדם לגיל פרישה. האפיקים העיקריים לחיסכון הפנסיוני הם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל.

חיסכון קצבתי

כספי החיסכון ישולמו כקצבה (משכורת חודשית) בתקופת הפנסיה.

חיסכון הוני

כספי החיסכון ישולמו בסכום חד פעמי.

יועץ פנסיוני

בעל רישיון בייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר העוסק במתן ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון תוך המלצה על מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו.
המשמעות היא שהיועץ הפנסיוני חייב להיות אובייקטיבי ואינו יכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ לטובת מוצר פנסיוני או גוף מנהל מסוים.

כיסויים ביטוחיים

בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, ניתן לרכוש במסגרת הביטוחים הפנסיונים גם כיסויים ביטוחיים שונים. בביטוח מנהלים ניתן לרכוש כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה או למקרה של מוות. בנוסף, בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהלים המשלמים קצבה למבוטח, קיים גם ביטוח מפני סיכון של התארכות תוחלת החיים. בקרן פנסיה קיים רכיב ביטוחי של אובדן כושר עבודה.

סוכן פנסיוני

בעל רישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר. עוסק במתן ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון, תוך המלצה על מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. העוסקים בשיווק פנסיוני הנם סוכני ביטוח עצמאיים או עובדי "גוף מוסדי" (סוכנים מטעם חברת ביטוח, קופת גמל, או קרן פנסיה). כדי לשמור על טובת הלקוח, קובע החוק כי גם הסוכן וגם היועץ צריכים להתאים את השירות (את הייעוץ, או את השיווק) לצרכיו של כל לקוח.

ניוד חיסכון פנסיוני

העברת כספי החיסכון שנצברו במוצר פנסיוני אחד, למוצר פנסיוני אחר וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצרים השונים.

פנסיה

תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו מהעבודה, למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון הנצבר
במהלך השנים ובתנאי תכנית החיסכון.

קופת גמל

סוג של חיסכון פנסיוני הכולל רק חיסכון לגיל הפרישה, ללא ביטוח. בעבר שימש גם כחיסכון לטווח בינוני למטרות אחרות.

קרן פנסיה

תכנית חיסכון לגיל פרישה בה נצברים כספים המופרשים מדי חודש על ידי העובד והמעביד גם יחד ממשכורתו של העובד. הכספים אשר נצברים בקרן מיועדים להבטחת תשלום פנסיה חודשית לעובד עם פרישתו ממעגל העבודה. קרן הפנסיה כוללת בתוכה גם מרכיבים ביטוחים עבור אובדן כושר עבודה ומוות במקרה של פטירה מוקדמת.

קרן השתלמות

תכנית חסכון לטווח בינוני שמשיכתה לאחר שש שנים פטורה ממס. לתכנית זו מפרישים העובד והמעסיק כספים מדי חודש המנוכים משכרו של העובד.

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את סוג המשתמש לכניסה לאתר:
סוכנים ויועצים
חוסכים
מעסיקים
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחרו את דרך ההרשמה לאתר בהתאם לסטטוס המשתמש:
חוסכים
הרשמו וקבלו את המידע הפנסיוני שלכם
הרשמה
מעסיקים
הרשמה
סוכנים/יועצים
עברו להרשמה מעמוד הבית
הרשמה